Proiectul urmărește eliminarea inegalităților și promovarea egalității între bărbați și femei,[1] facând legătura cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (UE), precum și cu principalele documente strategice europene din domeniul egalității de gen.[2] Acțiunile prevăzute în proiect vizează o structură inclusivă a personalului implicat în proiect prin oferirea de șanse egale la angajare, salariu egal pentru muncă egală, o cultură organizațională favorabilă incluziunii, elaborarea unei proceduri operaționale pentru o abordare integratoare la nivelul proiectului, acțiuni de informare și publicitate conținând mesaje care să evite stereotipurile de gen, texte de promovare a egalității de gen pe materialele proiectului. La includerea in grupul țintă nu se va face distincția în funcție de gen, ci se va respecta principiul „primul venit, primul servit”.

[1] Conform Regulamentului privind dispozițiile comune de implementare a FESI nr. 1303/2013.

[2] Strategia cadru – Nediscriminare și șanse egale pentru toți, Strategia privind egalitatea între bărbați și femei 2010-2015, Strategia Europa 2020, Strategia națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați 2014-2017.

Prin acțiunile sale și prin abordarea pe care o propune, proiectul respectă principiile egalității de șanse și non-discriminării. Prin strategie, proiectul promovează transparența, parteneriatul, incluziunea socială, dezvoltarea personală, respectarea drepturilor omului, egalitatea de șanse și de gen. Prin metodologia de selecție a grupului țintă vor fi acceptați toți cei care se încadrează în grupul țintă, indiferent de sex, vârstă, etnie, rasă, limbă, religie, orientare sexuala, handicap, boala cronică, apartenența la o categorie defavorizată sau marginalizată. Nediscriminarea va fi abordată și în cadrul propunerilor de politici publice, aceasta constituind un criteriu important în procesul de recomandare a modificărilor la proiectele de acte normative supuse testului IMM.

Proiectul va respecta și „Strategia europeană a dizabilității 2010 – 2020 – Reînnoirea angajamentului către o Europă fără bariere” prin garantarea accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii, în conformitate cu activitățile implementate în cadrul proiectului (programul de formare, organizarea conferinței TestIMM, acces la rezultatele proiectului). Materialele proiectului vor conține mesaje de promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, vor fi diseminate mesaje de informare și conștientizare privind egalitatea de șanse și de tratament și se va elabora o procedură operațională care va asigura o abordare integratoare la nivelul proiectului. În funcție de specificul problemelor abordate în cadrul celor cinci propuneri de politici publice, accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități va constitui un criteriu important în alegerea propunerilor de modificări la proiectele de acte normative.

Egalitatea de șanse este privită în cadrul proiectului și din perspectiva efectelor îmbătrânirii populației și a eliminării decalajelor dintre generații. Astfel, se are în vedere atragerea în grupul țintă al proiectului, a persoanelor din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care fac parte din categoria de vârstă 45-60 de ani, pentru participarea la programul de instruire, deoarece se va ține cont și de avantajul combinării competențelor diferitelor grupe de vârstă, cu impact pozitiv asupra relațiilor dintre generații. Se va sprijini participarea în proiect a femeilor, tinerilor și persoanelor în vârstă, asigurându-se astfel un grup țintă cât mai eterogen.

În privința activităților cu grupul țintă, în cadrul programului de formare vor fi prezentate criteriile care vor sta la baza analizei propunerilor de politici publice, cum ar fi protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența la dezastre, prevenirea și gestionarea riscurilor. Se vor aduce la cunoștinșa participanților la formare prevederile legislative importante[1] și va fi stimulată participarea ONG-urilor care susțin tehnologia avansată, nepoluantă și informatizată, precum și a ONG-urilor de mediu.

[1] OUG 195/2005, OUG 68/2007 si HG 1403/2007.